FX Global Code


ACI har alltid verkat för ett etiskt korrekt och professionellt beteende samt en väl fungerande marknad. ACI lanserade redan tidigt ”The Model Code” som ligger till grund för många institutioners ”Code of Conduct”. Därför var det också naturligt att ACI var en viktig förespråkare för och aktivt bidrog till utvecklingen av ”The FX Global Code” som presenterades 2018. Den togs fram i samarbete med BIS, centralbanker och marknadens aktörer i ett forum som heter ”Global Foreign Exchange Committee” GFXC. www.globalfxc.org

FX Global Code består av ett antal globala principer för hur FX marknaden skall fungera och hur marknadens aktörer bör agera i olika situationer. Syftet är att skapa en öppen, rättvis, likvid och transparent marknadsplats för FX handel. Koden är frivillig och det är upp till varje marknadsaktör att följa den. Även om det inte är en lag så är centralbanker och lagstiftare mycket angelägna om att varje marknadsaktör agerar enligt dessa principer. Koden är också avsedd att gälla för alla marknadsaktörer, d v s inte bara banker utan även för mäklare, företag och institutioner. De som valt att följa koden kan även skriva på ett ”Statement of Commitment”. Det finns ett flertal register där man som marknadsaktör kan verifiera att man skrivit på detta. www.globalfxc.org/global_index.htm

För att se koden i sin helhet kan man gå till: www.globalfxc.org/docs/fx_global.pdf