Stadgar för ACI Sweden

Följande stadgar är antagna 1955 och senast reviderade vid årsmötet 2006

§1

Föreningens namn är ACI Sweden. Den skall vara ansluten till och följa de principer som fastställts av ACI The Financial Markets Association.

§2

Föreningens ändamål är att;

Anordna seminarier för att sprida kunskap kring valuta- och räntehandeln

medverka till att upprätthålla av valuta- och räntehandlarkårens kunskaper och goda anseende på valuta- och räntehandelsområdet

vara ett forum för frågor som berör valuta- och räntemarknaden

främja vidareutbildning inom valuta- och räntehandeln samt verksamhet relaterad till denna

§3

Till medlem kan upptas personer som arbetar i bank eller finansiell institution som bedriver verksamhet inom Sverige. Medlemmar kan inneha Medlemskap eller Associerat medlemskap.

För medlemskap i ACI Sweden ställs följande kriterier;

 1. a) arbetet skall äga rum
  inom en bank eller finansiell institution som står under Finansinspektionens tillsyn
 2. b) att personen aktivt arbetar
  med handel i finansiella instrument

eller

med annan verksamhet inom institutets handlarrum

eller

inom, eller i anslutning till, verksamhet relaterad till valuta- och räntehandel

Associerat medlemskap kan erbjudas individer och juridiska personer som inte uppfyller kriterierna 3a eller 3b enligt ovan. ACI Swedens styrelse har ensidig rätt att besluta om Associerat medlemskap och eventuell rösträtt för detta.

För övergång från annan lokal klubb ansluten till ACI The Financial Markets Association till ACI Sweden gäller det regelverk som anges i ACI The Financial Markets Associations stadgar. Dessa är angivna på hemsidan www.aciforex.org.

Till hedersmedlemmar kan väljas styrelseledamot som:

 • suttit två mandatperioder som ordförande/sekreterare och härigenom representerat styrelsen också internationellt.
 • eller medlem i föreningen som vid en neutral bedömning kan anses haft en framträdande roll i valuta- och räntehandeln i Sverige.
 • eller medlem som av andra synnerliga skäl bidragit/fortfarande bidrar till föreningens utveckling.

Det är nomineringskommitténs ansvar att till styrelsemöte, som föregår ordinarie årsmötet, presentera de nominerade hedersmedlemmarna. Nomineringskommittén skall bestå av ordförande, sekreterare samt en ytterligare, av styrelsen utsedd, medlem i föreningen.

§4

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sju och högst tio ledamöter.

Styrelsen skall inom sig utse ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, utbildningsansvarig samt ceremonimästare.

Styrelsen väljs enligt § 5 nedan vid ordinarie årsmöte och för en tid av tre år. Avgår styrelseledamot innan mandattiden utgått, äger styrelsen rätt utse ny representant från samma institut för att ersätta denne för resterande del av löpande verksamhetsår. Ny ordinarie styrelseledamot skall utses vid nästkommande ordinarie årsmöte för resterande del av mandatperioden vilken ej får överstiga tre år. Mandattiden för ordförande och sekreterare skall överlappa varandra med ett år för att bibehålla kontinuitet i styrelsearbetet. I möjligaste mån bör detta eftersträvas även för övriga styrelseledamöter.

Styrelsen är beslutsför när minst sex, eller om enighet råder om beslutet, minst fem ledamöter är närvarande.

Ingår i styrelsen två eller flera ledamöter som representerar samma institut, äger dessa vid omröstningar inom styrelsen endast en röst. Vid lika rösttal har ordföranden utslagsröst.

Föreningen tecknas av ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren. Avgående post tecknas som regel endast av sekreteraren. Kassaärenden tecknas av ordföranden och kassören enligt följande;

 • Upp till SEK 10.000,- var för sig
 • Större än SEK 10.000,- gemensamt

Revisor och revisorsuppleant väljs årligen vid ordinarie årsmöte.

§5

Ordinarie årsmöte hålls en gång per kalenderår och kallelse skall utsändas minst 14 dagar i förväg. Styrelsen fastställer dag för årsmötet och upprättar föredragningslista. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Vid årsmötet skall förekomma:

 • Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll
 • Redovisning av årsberättelse och kassarapport
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet
 • Val av styrelse, revisorer och valberedning
 • Val av revisorsuppleant
 • Nya medlemmar
 • Bestämmande av årsavgift
 • Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet

Årsmötet avgör alla ärenden med enkel majoritet utom stadgeändringar som erfordrar 2/3 majoritet.

§6

Extra årsmöte kan kallas av styrelsen och skall kallas om minst en tredjedel av medlemmarna i skrivelse till styrelsen begär detta. Extra årsmöte kan endast behandla de ärenden som finns upptagna på av styrelsen fastställd föredragningslista. Förslag till stadgeändringar kan inte tas upp till behandling. Kallelse sker på samma sätt som i § 5 angivits för ordinarie årsmöte.

§7

Beslut om föreningens upplösning kan endast ske på ordinarie årsmöte och minst 3⁄4 (75%) av närvarande medlemmar är ense därom. Vid eventuell upplösning bestämmer årsmötet hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Stockholm i mars 2006 Styrelsen för ACI Sweden